jib foi webface 17-18.png

โปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัคร
1. โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร ?
  • ผู้ที่สนใจอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระบบสุขภาพ ทำงานกับประเด็นสำคัญในระบบสุขภาพซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกับคนในวงกว้าง ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ในระดับประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่และเห็นโอกาสขยายผล

  • มีงาน / โครงการที่กำลังทำอยู่เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ สามารถสะท้อนให้เห็นการวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์และเลือกโจทย์สำคัญที่เป็นจุดคานงัดในระบบ เลือกวิธีการทำงานที่มีโอกาสบรรลุผลลัพธ์สูง และมีความเป็นไปได้จริง โดยการทำงานร่วมกับโปรแกรมจะช่วยพัฒนากลยุทธ์และหาแนวทางขยายผลการทำงานของคุณและสร้างกลไกในการทำงานต่อเนื่อง

  • มีคุณลักษณะสำคัญ พร้อมเรียนรู้จากการลงมือทำ คุณจะได้ทำงานพัฒนาระบบสุขภาพจริง รับมือและทำความเข้าใจความซับซ้อนของระบบสุขภาพ พร้อมเปิดรับความคิดเห็นใหม่ มุมมองใหม่จาก stakeholder, ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

  • ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายงานสาธารณสุขเท่านั้น สายวิชาชีพอื่นๆ ที่สนใจการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพและมีคุณสมบัติตรงกับที่โปรแกรมมองหาก็สามารถสมัครมาเข้าร่วมได้ 

  • มี commitment สูงต่อการเข้าร่วมโปรแกรม สามารถจัดการเวลาในการทำงานและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ ตลอด 12 เดือน (กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นรูปแบบออนไลน์ กำหนดการกิจกรรมจะแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง)

2. จำเป็นต้องมีงานหรือโครงการที่ทำเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพมาก่อนเข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่ ?

จำเป็น การมีงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการรับสมัคร เนื่องจากโปรแกรมถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบสุขภาพ และเน้นการทำงานจริง พัฒนากลยุทธ์เพื่อขยายผลงานหรือโครงการที่กำลังขับเคลื่อนอยู่

3. มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือไม่ ?

ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการสมัครและเข้าร่วมโปรแกรม โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม
1. ระยะเวลาของโปรแกรม

โปรแกรม Positive Health Disruptor เป็นโปรแกรมระยะ 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 

2. รูปแบบการเข้าโปรแกรมเป็นแบบไหน  ?

จำเป็น การมีงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการรับสมัคร เนื่องจากโปรแกรมถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบสุขภาพ และเน้นการทำงานจริง พัฒนากลยุทธ์เพื่อขยายผลงานหรือโครงการที่กำลังขับเคลื่อนอยู่

3. กำหนดการโปรแกรม

สามารถดูกำหนดการโดยละเอียดของโปรแกรมได้โดย คลิกที่นี่

4. Milestone สำคัญในแต่ละช่วงของโปรแกรม เป็นอย่างไร ?

เส้นทางการเรียนรู้ (Learning journey) ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม และกลไกสนับสนุนจากโปรแกรมแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1

Key focus : ปรับกรอบแนวคิด พัฒนาไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

Milestone : ได้แนวคิดเบื้องต้น การพัฒนาระบบสุขภาพในขอบเขตที่สนใจ
Deliverable : อกสารสรุปแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ได้แก่ Theory of change / Root cause analysis / System mapping / Stakeholder map & political metric

ระยะที่ 2

Key focus : นำไอเดียตั้งต้นมาวางแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อน

Milestone : ได้แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสุขภาพ

Deliverable : เอกสารสรุปกลยุทธ์และแผนการทำงาน ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ได้แก่
Strategic map / สถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน / เป้าหมายระยะยาว/ กลาง/ สั้น / Entry points / แผนการพัฒนาเชิงระบบ

ระยะที่ 3

Key focus : ทำงานกับ stakeholder จริง เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดและกลยุทธ์ วางแผนและสร้างความร่วมมือในการทำงานพัฒฯาเชิงระบบ

Milestone : ได้ความร่วมมือจาก Stakeholder เกิด Strategic Initiatives และแผนการทำงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้
Deliverable : เอกสารข้อเสนอโครงการและแผนการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพ

ระยะที่ 4

Key focus : ทำตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และเรียนรู้จากผลการทำงาน ปรับตัว ปรับแผนให้เหมาะสม

Milestone : ได้ผลการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และได้แนวคิดกลไกการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพในเรื่องที่สนใจอย่าง ต่อเนื่อง

Deliverable :
ผลลัพธ์และความก้าวหน้าการทำตามข้อเสนอโครงการและแผนงาน รวมถึงแนวคิดในการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพต่อเนื่องหลังจากจบโปรแกรม

5. Time commitment สำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นอย่างไร ?
ติดต่อสอบถาม
  • Facebook
  • Circle-icons-mail.svg
  • Messenger_Logo_Color_RGB

© 2019 by RISE IMPACT Co.,Ltd. All Rights Reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now