โปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

การสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

ต้องอาศัยทักษะความรู้ หลากหลายด้านประสบการณ์จากการลงมือทำจริง และ
ทรัพยากรสนับสนุนเพื่อผลักดันให้สำเร็จ 

ภายใต้ความก้าวหน้าของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เกิดโอกาสความเป็นไปได้ใหม่ๆ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบสุขภาพของไทยกำลังพบกับความท้าทายใหม่ และจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหนึ่งในกำลังสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพคือกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ที่เชื่อว่า เราต้องปรับมุมมองและหาวิธีใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม การจะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จึงพัฒนาโปรแกรม Health Positive Disruptor ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ ทั้งด้านกระบวนการคิด ทักษะ และโอกาสการทำงานจริงร่วมกับหลากหลายภาคส่วน ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้
ด้วยประสบการณ์การทำงานของ มสช. และกลไกการสนับสนุนอย่างตรงจุด จะส่งผลให้ผู้นำรุ่นใหม่กลุ่มนี้ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ระบบสุขภาพต้องการผู้นำรุ่นใหม่
ที่จะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง 

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพไทย 
เรียนรู้พัฒนาทักษะ การคิด การทำงานเพื่อแก้ปัญหาในระบบสุขภาพ และพัฒนาไอเดียใหม่ๆ

ของคุณให้พร้อมตอบรับความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผ่านการทำงานจริงไปพร้อมกับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
ในโปรแกรม HEALTH POSITIVE DISRUPTOR !

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโปรแกรม
MENTORS

ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในระบบสุขภาพ เพื่อผลักดันโปรเจ็คให้สำเร็จตามเป้าหมาย

COLLECTIVE
LEARNING 

แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กับพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  

EXPERTS & PARTNERS

โอกาสในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านและองค์กรภาคีเครือข่ายของ มสช. ตามโจทย์ความสนใจและ ความต้องการของแต่ละโปรเจ็ค 

FUNDING
& RESOURCES

การสนับสนุนต่างๆเพื่อพัฒนาโปรเจ็ค 
ทั้งในรูปแบบเงินทุนสนับสนุน ข้อมูล เครือข่าย พร้อมทั้งพื้นที่ทำงานที่ มสช.    

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว !

ถ้าคุณเป็นคนทำงานในสายงานสาธารณสุขที่อยากพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพของเราให้ไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ 


หรือคุณเป็นคนทำงานนอกระบบสาธารณสุข แต่มีความสนใจและอยากนำทักษะความเชี่ยวชาญมา สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ

 

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้คุณทุกคน !  

โปรแกรมกำลังมองหาคนที่มี

1. Working experiences : มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานในสาขาต่างๆ โดยเปิดรับทั้งคนที่ทำงานในภาคสาธารณสุข และคนนอกภาคสาธารณสุข  
2. Commitment : มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในโจทย์ด้านระบบสุขภาพ และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมได้ตลอดทั้งโปรแกรม
3. Health challenges : มีประเด็นด้านสุขภาพที่สนใจอย่างชัดเจน  ที่พร้อมนำมาพัฒนาสู่การทำโปรเจ็คระยะยาวภายใต้โปรแกรม 
4. Willing to put into action : พร้อมที่จะนำแนวคิดที่พัฒนาขึ้นร่วมกับมสช.ภายใต้โปรแกรมไปดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง   

กำหนดการรับสมัคร

11 พฤษภาคม 2562

Open house เปิดตัวโปรแกรม และให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ

17 พฤษภาคม 2562

ปิดรับสมัคร

สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม

มิถุนายน 2562

เริ่มโปรแกรม

ติดต่อเรา

nhf.fellowship @gmail.com

  • Facebook - White Circle

Health Positive Disruptor

หรือ พิมพ์ข้อความ ด้านล่างแล้วส่งถึงเราได้เลย

Program Initiators

Draft 2-web-26.png

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพ (Knowledge -based Society for Health) ผ่านภารกิจ 3 ด้าน คือ การจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสาร โดยที่ผ่านมา มสช. ได้ดาเนินการสนับสนุนการประชุมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อยุติในนโยบายสาคัญๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ สนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงความสาคัญในการใช้วิจัยสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบงานและบริการสาธารณสุข รวมไปถึงการส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในด้านเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีลักษณะการดาเนินการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก

RISE IMPACT องค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในระดับต่างๆ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาและทดลองโมเดลใหม่เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพสาธารณะ พัฒนาและจัดโประแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุน่ใหม่ เป็นองค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการและร่วมพัฒนาโปรแกรม HEALTH POSITIVE DISRUPTOR ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

© 2019 by RISE IMPACT All Rights Reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now