jib foi webface 17-18.png

โปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

Positive Health Disruptor
โปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ

มุลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) พัฒนาโปรแกรม Positive Health Disruptor เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ ที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้พัฒนาทักษะผู้นำ การคิดเชิงระบบ สร้างกลยุทธ์การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทำให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านโปรแกรมนี้สามารถทำงานกับ “ระบบสุขภาพ” ที่มีความซับซ้อนของผู้เกี่ยวข้องในระบบจำนวนมาก และมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนสูงได้

โดยโปรแกรมและผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะทำงานร่วมกันในรูปแบบ Fellowship เน้นการทำงานจริงกับ Stakeholder และเรียนรู้จากที่ปรึกษา (Mentor) ที่มีประสบการณ์หลากหลายด้านเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ และทำงานร่วมกันกับ มสช. ระยะยาว (ภายหลังโปรแกรมสิ้นสุดลง) เพื่อเป็น Partner ในการพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกันต่อไป

หลังจากผ่านโปรแกรมนี้แล้ว
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
มีลักษณะสำคัญเป็นอย่างไร ?
FB-18.png
Strategic Thinking

สามารถพัฒนาการคิดเชิงระบบและกลยุทธ์การทำงานกับระบบสุขภาพที่มีความซับซ้อนได้

FB-17.png
Stakeholder Engagement

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างหลายกลุ่มในประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนได้

FB-19.png
Action Learning

สามารถเรียนรู้จากการลงมือทำงานจริง เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

FB-20.png
Self Reflection & Agile

สามารถสะท้อนคิดและเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อพัฒนาความคิดและวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลา

element20.png
Benefit ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม
change-09.png
Experiences in System Change Journey

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้พัฒนากลยุทธ์การทำงานในระบบสุขภาพ ลงมือทำและเรียนรู้การพัฒนาระบบจากการลงมือทำงานจริง

(Action Learning)

change-10.png
Mentor
 

ทำงานร่วมกับที่ปรึกษา (Mentor) ที่มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

change-12.png
Resources &
Fundings

พัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนภายนอก โดยการสนับสนุนของ มสช., พื้นที่ทำงานสำหรับ Fellow ที่ มสช., หาโอกาสพัฒนากลไกทำงานพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

change-13.png
Strategic partners & supportive network

ทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่สนใจ

Program ระยะเวลา 12 เดือน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
change-05.png
ระยะที่ 1 : เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาระบบ

ในเดือนแรก ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนรู้ concept การพัฒนาระบบสุขภาพ ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองใน online module ที่โปรแกรมเตรียมไว้ เข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ และกิจกรรมสะท้อนคิดและทำความรู้จักผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ 

Milestone ของระยะที่ 1
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถสรุปและอธิบายร่างแนวคิดตั้งต้นในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่สนใจ ทำเอกสารสรุปแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ Theory of change, Root cause analysis, System mapping, Stakeholder map & political metric 

change-06.png
ระยะที่ 2 : พัฒนากลยุทธ์และแผนการทำงาน

ในเดือนที่ 2 ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้พัฒนา "กลยุทธ์การทำงาน" เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นที่สนใจ ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองใน online module ที่โปรแกรมเตรียมไว้ เข้าร่วมกิจกรรม mentoring แบบกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆเพื่อนำไปพัฒนาโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนคิด เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง และเรียนรู้จากการทำงานของผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ 

Milestone ของระยะที่ 2

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถพัฒนา strategy ทำ strategic map และสามารถอธิบาย สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันของประเด็นที่สนใจ เป้าหมายระยะยาว-ระยะกลาง-ระยะสั้น แนวทางการพัฒนาระบบที่เหมาะสม (entry point) แผนกลยุทธ์และ milestone ในการทำงานหลังจากนี้

change-14.png
* พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรมระยะที่ 3-4

หลังจากจบระยะที่ 2 โปรแกรมจะมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแแกรมในระยะที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่รู้สึกว่าแนวทางการทำงานนี้ยังไม่เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่สนใจ หรือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถถอนตัวจากโปรแกรมได้ และเปิดโอกาสให้โปรแกรมจะพิจารณาผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่มี commitment ต่อประเด็นเชิงระบบที่สนใจสูง มีพัฒนาการของทักษะ และแนวทางการทำงานที่เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวกับการทำงานที่เกิดขึ้นเช่นกัน

change-07.png
ระยะที่ 3 : ทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือ

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้นำแนวคิดในการพัฒนาระบบและกลยุทธ์ที่วางไว้ ไปทดสอบสมมติฐาน และสร้างความร่วมกับ Stakeholders กลุ่มต่างๆ เพื่อริเริ่มงานพัฒนาระบบสุขภาพตามที่วางแผนไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ 1:1 Mentoring Session เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับที่ปรึกษาสำหรับพัฒนางานและความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ร่วมกิจกรรม Cohort Reflection  เพื่อสะท้อนคิด เรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรม เป็นระยะเวลา 2 เดือน

Milestone ของระยะที่ 3

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความเข้าใจ Stakeholder และสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อริเริ่มลงมือทำตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ทำเอกสารข้อเสนอโครงการและแผนการพัฒนาระบบสุขภาพ (Proposals) เพื่อเสนอกับแหล่งทุน โดยทำงานร่วมกับ มสช. ที่จะสนับสนุนให้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพภายนอกเพื่อนำมาทำงาน (หากการทำงานไม่มีความคืบหน้า ทั้งผู้เข้าร่วมโปรแกรมและโปรแกรมสามารถพิจารณาออกจากโปรแกรมหรือหยุดการทำงานร่วมกันได้)

change-08.png
ระยะที่ 4 : ลงมือทำและเรียนรู้ปรับตัว

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมลงมือทำงานพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ สรุปผลจากการทำงาน นำมาปรับปรุงแนวคิดและวางแผนที่จะทำงานต่อ และทำซ้ำให้เป็นกระบวนการทำงานต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรม Mentoring Session เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับที่ปรึกษาสำหรับพัฒนางานและความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ร่วมกิจกรรม Cohort Reflection  เพื่อสะท้อนคิด เรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรม เป็นระยะเวลา 8 เดือน

Milestone ของระยะที่ 4

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทำตามกลยุทธ์ที่วางไว้และเรียนรู้จากการลงมือทำอย่างต่อ

เนื่อง ทำเอกสารนำเสนอความคืบหน้าโครงการและผลการทำงาน (อ้างอิงกับ Proposal ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม) และพัฒนาแนวคิดในการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

element11.png
กิจกรรม Online ผสม Offline เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโปรแกรมได้สะดวกยิ่งขึ้น

กิจกรรมส่วนใหญ่ในโปรแกรมตลอดระยะที่ 1-4 จะจัดเป็นรูปแบบ Online เช่น VDO Call ผ่านโปรแกรม Zoom, การเรียนรู้ผ่าน Online Module เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้มากขึ้น โดยไม่ต้องติดกับข้อจำกัดในการเดินทาง ทีมงานได้คัดเลือกโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเตรียมคำแนะนำในการใช้โปรแกรมต่างๆ เอาไว้ให้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมด้วย

ในส่วนของการนัดหมายพบกัน จะเกิดขึ้นในระยะที่ 3-4 ของโปรแกรมเพื่อให้ Fellow และ โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกันต่อเนื่อง โดยทีมงานจะนัดหมายกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น Fellow เพิ่มเติมในภายหลังตามความสะดวกและเหมาะสม โดยจะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และอาหารในการมาร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติกำหนด

ตัวอย่าง ประเด็นสำคัญในระบบสุขภาพ
FB-22.png
Data-Informed Health Systems

การนำข้อมูลมาใช้พัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งในมิติด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ การเข้าถึง และการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการจัดบริการ


ตัวอย่าง: open access to data, personal health records, data analysis in health care

FB-23.png
Community Health and Power Building 

การสนับสนุนให้ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพ บนฐานของความเชี่ยวชาญและต้นทุนที่มี


ตัวอย่าง: Community organizing and health intelligence to respond to COVID-19

FB-24.png
Child and Adolescent Health

การสนับสนุนสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในประเด็นที่มักถูกมองข้าม หรือประเด็นที่จะส่งผลยาวนานต่อสุขภาพและสุขภาวะต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่


ตัวอย่าง: ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น มลภาวะทางอากาศ (PM 2.5) สุขภาพเด็กและวัยรุ่น เป็นตัน  

FB.1-25.png
Emerging Issues

ความท้าทายด้านสุขภาพใหม่ๆ เช่น ภาวะโรคระบาดหรือประเด็นด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคอันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ที่กำลังเรียกร้องให้ระบบสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวและอาศัยกลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้ในการรับมือ


ตัวอย่าง: โควิด-19, ภาวะโลกร้อน, แนวโน้มหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพต่างๆ เป็นต้น

FB.1-25.png
Open Issues

นอกจากตัวอย่างประเด็นสำคัญเหล่านี้ หากคุณกำลังทำงานพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นอื่นๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้เช่นกัน

ตัวอย่าง : Value based healthcare / Health equity / Primary Care system development / Regional Global health (Asean/
Global policy) / กัญชา / ผู้สูงอายุ / หลักประกันlสุขภาพ เป็นต้น

กำหนดการโปรแกรม
element6.png
วันนี้ - 7 กันยายน 2563

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

element4.png
8-11 กันยายน 2563

คณะกรรมการคัดเลือกใบสมัคร

element5.png
14-17 กันยายน 2563

สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบใบสมัคร

element6.png
21 กันยายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือก

element4.png
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

โปรแกรม Positive Health Disruptor

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ที่สนใจการพัฒนาระบบสุขภาพ ด้วยการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ผสมผสานการใช้ความรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการทำงานกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 

- ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศหรือระดับองค์กร
 

- ผู้ที่พร้อมเรียนรู้จากการลงมือทำงานพัฒนาระบบสุขภาพจริง เปิดกว้างกับความซับซ้อนของระบบสุขภาพ เปิดรับความคิดเห็นใหม่ มุมมองใหม่จาก stakeholder, ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
 

- สามารถจัดการเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรม อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ ตลอด 12 เดือน เพื่อทำงานขับเคลื่อนประเด็นที่สนใจ เรียนรู้ร่วมกับที่ปรึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สะท้อนคิดบทเรียนจากการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ

- หากประเด็นที่ต้องการชับเคลื่อนในระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร

- กรอกข้อมูลใบสมัครทางแบบฟอร์ม Online และ upload เอกสารเพิ่มเติมพร้อมกับใบสมัคร (ทีมงานแนะนำให้เตรียมเอกสารแนบให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากใบสมัครไม่สามารถบันทึกผลและมากรอกเพิ่มเติมภายหลังได้)

- ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 23.59 น. ทีมงานขอพิจารณาไม่รับใบสมัครที่ส่งเข้ามาหลังเวลาที่กำหนด

- คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 จากข้อมูลในใบสมัคร และติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกใบสมัคร เพื่อสัมภาษณ์เพิ่มเติมและคัดเลือกรอบที่ 2 จากนั้นจะประกาศผลผู้เข้าร่วมโปรแกรม

- ผุ้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมยอมรับและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

logo(half)_edited.png
ติดต่อสอบถาม
  • Facebook
  • Circle-icons-mail.svg
  • Messenger_Logo_Color_RGB
element5.png
Draft 2-web-26.png

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพ (Knowledge -based Society for Health) ผ่านภารกิจ 3 ด้าน คือ การจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสาร โดยที่ผ่านมา มสช. ได้ดำเนินการสนับสนุนการประชุมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อยุตินโยบายสำคัญๆที่มีผลต่อการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ สนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการใช้วิจัยสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบงานและบริการสาธารณสุข รวมไปถึงการส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในด้านเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีลักษณะการดำเนินการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก

RISE LOGO-01-01.png

RISE IMPACT มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในสังคม ทดลองโมเดลการทำงานใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาเชิงระบบอย่างเหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมกับผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่

ในโปรแกรมนี้ บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด เข้ามาเป็นองค์กรพันธมิตรร่วมพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม Positive Health Disruptor กับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ